Foto

Video

Planinarsko društvo "Trebević" vas poziva da osjetite prednosti zdravog života, i čari prirodnih ljepota.

O DRUŠTVU

Planinarsko društvo "Trebević" Istočno Sarajevo je osnovano 12. oktobra 2008. godine, i registrovano je u Osnovnom Sudu u Sokocu.

Društvo je osnovano iz jednostavnog razloga jer na teritorijama opština Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo ne postoji nijedno planinarsko društvo ili sekcija koja bi okupljala brojne pojedince zainteresovane za ovaj vid rekreacije.

Društvo ima za cilj:

  • Okupljanje omladine, prije svih, ali i ostalih zaljubljenika u planine i prirodu
  • Stvaranje materijalnih, stručnih i drugih uslova za razvoj svih oblika planinarstva
  • Obilježavanje i održavanje postojećih planinarskih staza i puteva na području koje društvo obuhvata
  • Organizaciju osnovne planinarske škole, alpinističkih kurseva, kao i vršenja obuke i specijalizacije kadrova
  • Gradnju novih planinarskih kuća i domova
  • Saradnju sa Planinarskim savezom Republike Srpske, kao i ostalim planinarskim udruženjima iz okruženja, pa i šire

Od samog osnivanja društva krenulo se obnavaljanje starih i markiranje novih planinarskih staza na Trebeviću. Do sada je markirano oko 15-ak kilometara staza na Trebeviću.

Centralna manifestacija koju društvo organizuje je SLET PLANINARA TREBEVIĆ koji se održava početkom oktobra svake godine.

Članovi društva su od osnivanja društva su učestvovali na velikom broju sletova,izleta kako u zemlji tako i u inostranstvu. Treba istaći pohode na Olimp (Grčka) i Golem Korab (Makedoija) u 2009.godine, RIla (Bugarska), Prokletije (Albanija), najviši vrh BIH/RS Maglić u vise navrata, zimski uposni na vrhove preko 2000 m itd...
U petogodišnjem radu društva organizvan je veliki broj izleta na gotovo sve okolne planine a posebno su masovni izleti na Romaniju i prašumu Perućicu.

Društvo trenutno od opreme posjeduje nekoliko šatora, GPS uređaj, osnovnu opremu za hodanje po planinama u zimskim uslovima (krplje, dereze, cepine itd) a u planu je nabavke i dodatne opreme. Društvo koristi kancelariju na Dobrinji 4. u ul Trg Ilidžanske brigade bb, gdje članovi mogu da se informišu o radu društva, predstojećim akcijama društva, članarinama i sl. Kancelarija je otvorena svake srijede od 19 do 20 časova a po potrebi i drugim danima.

Predsjednik PD "Trebević": Bojan Dursun
Potpredsjednik PD "Trebević": Mileva Radović
Sekeretar PD "Trebević": Dejan Romić

 

Slide 3
Trebević je ljeti ugodan zbog svoje svežine i hladovine, a zimi zbog povoljnih terena za sankanje i skijanje.

O PLANINI

Geografski položaj:

Trebević se prostire od 43°45' do 43° 51' sjeverne g.š. i od 18° 24' do 18° 32' istočne g.d.

Trebević pripada dinarskom planinskom sistemu. Pravac pružanja planine je jugositok – sjeverozapad. Dužina masiva Trebevića sa ograncima iznosi oko 12km, a širina oko 8km. Najviši vrh planine je 1629mnm. Trebević ima 5 planinskih vijenaca pravca JI-SZ. Prema sjeveru i sjeveroistoku Trebević rijeka i kanjon Miljacke, prema jugu i jugositoku od Jahorine ga dijeli Mali i Veliki Stupanj (1522mnm), Crni vrh (1522mnm), Veliki Oštrik (1472mnm) i Mali Oštrik (1453mnm), sa juga Kasindolski potok, sa zapada Sarajevsko polje. Prema nekim autorima Trebević je samo ogranak Jahorine. Nekoliko brda su blago zaobljena. Iz I. Saraјeva vide se prva dva viјenca. Na prvom viјencu ističu se Draguljac-Vaganj-Bistrik i Velika i Mala Čolina Kapa. Јužniјe od njih na drugom viјencu izdižu se Zlatište-Palež-Perčin i Studeno Brdo. Sa uzvišeniјih položaјa Saraјeva, suprotnih Trebeviću, vidi se i njegov naјviši vrh. Sa naјviše kote Trebevića vide se na 20 do 30 km. unaokolo planine: Zviјezda, Ozren, Romaniјa, Јahorina, Bјelašnica i Treskavica. A daleke planine prema zapadu i јugozapadu, sve do horizonta oko 50 km., Prenj, Bitovnja, Vranica, Zec i Vlašić, vide se u glavnim konturama.

 

Geološki sastav:

Trebević je u geološkom pogledu sastavljen isključivo od krečnjačkih stijena, ostataka morskih algi od prije oko 180 miliona godina, u periodu formiranja zemljinog pokrivača poznatog pod imenom trijas. Gornji dijelov Trebevića su uglavnom sprudni krečnjaci koji su svijetle boje. Dublji slojevi pripadaju starom paleozojskom dobu i to pemskoj i karbonskoj formaciji. Ove naslage se mogu vidjeti u nižim predjelima Trebevića i u prosjekama. Prema novijim istraživanjima, u največem dijelu Trebevića geološku građu tla sačinjavaju dva komlepksa: masivni, rjeđe bankoviti, i slojeviti sivi, svijetlosivi i crveni krečnjaci i crveni i sivi kvarcno-liskunoviti pješčari i glinci. U hidrološkom smislu kompleks je vodonepropusan, te se iznad njega formiraju akumulacije podzemnih voda, a iznad njega postoji sloj stijena kolektora.

 

Hidrografija:

Trebević je ograničen vodenim tokovima: sa sjevera Miljackom, a sa juga Kasindolskim potokom.
Geološka građa Trebevića uticala je na pojavu izvora vode, a konfiguracija reljefa odredila je pravac i dužinu tokova. Izvori pitke vode pojavljuju se na sastavu vododrživih paleozojskih-verfenskih i propusnih mezozojsko-trijaskih slojeva i izvori dostižu do 1300mnm. Na sjevernoj strani glavnog vijenca, okrenutoj prema Sarajevu, načaze se izvori Knjeginjac, Studenac, Mali Studenac i Dobra voda. Tu je i Babino vrelo iznad puta Brus – Čelina kao i vrelo na Puhovoj ravni. I po stranama ostalih vijenaca i u dolinama ima izvora oko naselja: Dovlića, Stupnja, Međuša, Blizanaca, Studenkovića, Miljevića, Tvrdimića, Petroivća, Tilave i dr.

 

Izvorišta
Kolaž slika izvorišta sa Trebevića

 

Potoci i riječice:

Od izvora koji se nalaze na sjevernim padinama Trebevića teku potočići.
Dobrinja (Tilava) izvire ispod obronaka Trebevića u zaseoku Šuštići gdje je poznata kao Sušica, a uljeva se u Bosnu. Dužine oko 17km. Veće pritoke su Jablanik, Lukavički potok i Đurin potok.
Kasindolski potok izvire na SZ strani Jahorine, ispod Drenjina kamena i padine Šatora. Izvorište je sačinjeno od nekoliko izvora koji se svojim kratkim tokom spajaju u jedan potočić i nastavljaju tok usječenim koritom. Ovo je pravi planinaski potok, koji ima veliki pad u svom koritu. Od Kasindola do ušća u Željeznicu teče ravnicom Sarajevskog polja oko 4km a naziva se i Tilava. Ukupna dužina Kasindolskog potoka je oko 25km a površina sliva je 59km2.

 

Vegetacija:

Biljni svijet na Trebeviću je vrlo raznovrstan. Južne strane su veći dijelom krševite i gole. Po kosama koje su okrenute sjeveru, u prosjekama i dolinama gdje ima više vlage i gdje su mjesta manje izložena jakom uticaju sunca i vjetra uslovi za razvoj vegetacije su povoljniji, pa je mnogo bujnija. Zaklonita i vlažnija mjesta sa sjevera i sjeveroistoka obiluju raznim biljem, a do visine od 1600m i šumom. Pojas hrastovih šuma (Querceto carpinetum) i njenih predstavnika na Trebeviću se pojavljuju u grupama ili pojedinačno. Do danas je sačuvana stara samonikla šuma u višim predjelima Trebevića, naročito od Dobrih voda prema vrhu, i sastoji se od četinara: jele, omorike i smreke, a od listopadnih: bukve, topole, breze i lijeske. Vegetaciјa јe mnogo povoljniјa po kosama koјe su okrenute sјeveru, zatim u prosјekama i dolinama, gdјe ima više vlage i gdјe su mјesta manje izložena јakom uticaјu sunda i vјetra. Јužne strane Trebevića su većim diјelom krševite i gole. Naročito gaјena šuma ispod Dobre Vode potјeče јoš iz 1890 god. Od stariјe šume ima bukve, omorike, јele i crnog bora. Mlađa gaјena šuma, koјa se podiže u naјskoriјe vriјeme, ima crnog i biјelog bora, ariša i munike, koјih nema u samonikloј šumi.
U šumama Trebevića raste među ostalim i šumarica, lazarkinja, ciklama, enciјan (vid), prstenak, veronika, udovica, zlatan, spomenak, petrov krst, kraljevac (plućnjak), žalfiјa, šumska ljubica, čuber i slatka paprat, a od bilina bez klorofila crvenkasto biјela nametnica potaјnica. Na Dobroј Vodi ima i đurđica. U procјepima, pukotinama i rupama krečnjaka nailazimo na ličac, divlji zub, čuvarkuću, valeriјanu, paprat... Na pećinama, naročito s јužne strane, raste stričak, različak, zanovјet, broć, zdravac, maјčina dušica, dјetelina, divizma i veronika. Na samim vrhovima Trebevića raste haјdučka trava, gospin cviјet, perunika. udovica, smreka itd. Čim se otopi sniјeg, јavljaјu se po kosama i dolinama Trebevića prvi vјesnici proljeća: јagorčevina, šafran, košutica (pasјi zub), visibaba, kukuriјek itd. U kasnu јesen ukrašen јe Trebević šumskim lišćem koјe, mјesto јednolike zelene boјe, dobiјa svјetlo žutu ili crvenu boјu. U to doba pruža Trebević prekrasnu sliku. Tada se јavljaјu mrazovac i vrste enciјana (srčanik ili lincura) i sazriјevaјu crveni plodovi mukinja.

 

Trebević - vegetacija
Kolaž slika biljki sa Trebevića

 

Endemične biljke:

Zlatnožuti jaglac, avrikelj, uškasti jaglac (Primula auricula), biljka sa čvrsto razgranatim krijenjem. Tlo na njenim staništima su pukotinski sirozem ili pukotinske krečnjačke crnice. Najviše je ima na slovenačkim planinama a posebno je interesantna eksklava jaglaca na Trebeviću.
Bosanska mišjakinja biljka sa staništem na krečanjčkim i serpentinskim kamenjarima i suvim kamenjarskim pašnjacima.
Sarajevska udovičica (Knautia sarajevensis), višegodišnja biljka, sa staništima do 1200m. Zastušljena je na čistinama i na rubu šuma smrče, jele i klekovine bora.
Od ukrasnog i egzotčnog bilja na Trebeviću se nalaze i: Istočni bijeli bor (Pinus strabus), Švajcarski bor (Pinus cembra), Evropski ariš (Larix decidua), Klekov bor (Pinus montana), crni bor (Pinus nigra), tisa (Taxus baecuta), crni grab (Ostrya carpinifolia)...

 

Naselja:

Seoska naselja dopiru do visine 1300mnm i nalaze se na prisoјnim kosama i dolinama. Naselja Trebevića sada spadaјu u 3 opštini Istočnog Sarajeva (Pale,I.Stari Grad i Istočno Novo Sarajevo). Trebevićka sela su: Dovlići, Kozarevići, Petrovići, Gornje i Donje Međuše, Studenkovići, Jasik, Luke, Stupanj, Kumane, Tvrdimići itd...

 

Iz arhiva o domovima na Trebeviću:

Planinarske kuće i domovi u BiH (Izdanje PD "Bjelašnica" 1955)

 

Trebević 1939

Planinarski dom Ravne
(Trebević pl.)

Sagrađen je 1932 g., a obnavljan 1945 i 1952 godine. Nadmorska visina 1010 m. Dom ima 6 soba sa 20 kreveta, dvije trpezarije, terasu i veliku baštu sa stolovima, vodovod i električno osvetlenje.. Stalno je opskrbljen sa toplim i hladnim jelima i pićima za okrepu. Okolina doma je obrasla borovom i smrčevom šumom. Ima pogodnih terena za smučanje i sankanje. Udaljenost od Sarajeva 1,30 sat hoda. Automobilom se može stići za 20 minuta.

Dom je u proteklom ratu srušen.

 

Smučarski dom "Brane Prokopić" na Brusu
(Trebević)

Sagrađen je 1948 g. na nadmorskoj visini od 1.085 m. Nosi ime istaknutog omladinskog rukovodioca pok. Brane Prokopića. Dom je moderno preuređen i adaptiran, pa sada rapolaže sa 5 soba po 4 kreveta, trpezarjom, električnim osvetljenjem, radioni, hladnom i toplom vodom. Otvoren je preko cijele godine i dobro opskrbljen. Udaljenost oi Sarajeva 1,45 h. hoda.

Dom je van funkcije.

 

Planinarski dom na Brusu
(Trebević)

Sagrađen je prije II svj. rata, a obnovljen 1953 g. Nalazi se na nadmorskoj visini od 1.100 metara na ivici crnogorične šume. Dom ima 7 soba sa po jednim krevetom i 2 sobe sa po 2 kreveta, veliku trpezariju, kuhinju i kupatilo« Dom je stalno opskrbljen i otvoren preko cijele godine. Električno osvjetljenje, radio i voda u domu Pristup: iz Sarajeva za 2 sata umjerenog hoda, a automobilom 25 minuta.

Na sadašnjem mjestu doma se nalazi restoran.

 

Planinarski dom na Čelini
(Trebević pl.)

Sagrađen je 1954 - 55 godine, na nadmorskoj visini od 1.256 m., pored nove ceste Brus- Bistrica. Dom ima 5 spavaćih soba sa 18 kreveta, kuhinju, trpezariju i ostale nusprostorije, terasu, vodovod u kući, električno osvjetljenje i radio. Vrlo lijepi vidici pružaju se na Romaniju i Crepoljsko. Okolina je podesna za smučanje. Dom je stalno otvoren i opskrbljen toplim i hladnim jelima i raznim pićima za okrepu. Iz Sarajeva do doma može se stići za 3 sata umjerenog hoda, a automobilom za oko 30 min.

Dom trenutno koristi "Matična biblioteka" I.Sarajevo, nije otvoren.

 

Planinarski dom "Vaso Miskin-Crni"
(Trebević pl.)

1.560 m (Trobević) - 2 boda Ukoliko želimo da posjetimo planinarski dom „Vaso Miskin-Crni" pod vrhom Trabevića, najpogodnije je da se prevezemo uspinjačom do Vidikovca, a zatim kraticom koja je markirana spustimo na Ravne i dalje markiranom stazom do doma PTT-a na Dobrim, vodama. Do ovog doma postoji i cesta koja se na Ravnama odvaja od automobilskog puta Sarajevo - Jahorina. Od doma na Dobrim vodama do doma „Vaso Miskin-Crni" pod vrhom Trebevića vode dvije staze. Jedna vodi serpentinama sa većim usponom, ali je kraća, dok druga staza ima lagani uspon. Do ovog doma može se stići od uspinjače za oko 2 sata hoda. Ako se odlučimo da iz Sarajeva podjemo pješice, poći ćemo od Principovog mosta, preko Širokače na Ravne, ili od Vijećnice uz rezervoare, takodje na Ravne i dalje već opisanim putem. Planinarski dom „Vaso Miskin-Crni" otvara se preko subote i nedjelje i djelimično je opskrbljen. Pod upravom je PD „Željezničar" iz Sarajeva. Od doma smo za desetak minuta na vrhu Trebevića, odakle se pruža izvanredan pogled na okolne planine. Obilaznici Sarajevske transverzale mogu da sagledaju cijeli njen put počev od Ozrsna, Bukovika, Crepoljskog, Romanije, Ravne planine, Jahorine, Treskavice i Bjelašnice. Sekcija, Sarajevo.

Dom je devastiran u proteklom ratu.

 

Planinarski dom "Stupanj"
(1350mnm)

Dom se nalazio na Stupnju, 13 km od I.Sarajeva novi putem ka Jahorini. Ovim domom je upravljalo PD “Energoinvest” iz Sarajeva a pored doma su se nalazili i 3 ski lifta dužine 100m i 150m. Pored doma se nalazi izvor vode Blizanac a skoro je mrakirana staza STupanj Dvorišta koja prolazi pored lokaliteta gdje se nalazio ovaj dom.

Trenutno je dom razrušen.

 

Trebević 1939

Molimo da izaberete mapu
info gpx
Planinarsko društvo "Trebević"
Istočno Sarajevo
Trg Ilidžanske brigade bb.
089-0-REG-08-000 417 od 10.12.2008.
Osnovni sud Sokolac
Broj: 089-0-Fl-12-000 111 od 05.12.2012.
GSM: +387 65 194 982 Dejan Romić (Sekretar Društva)
GSM: +387 65 987 066 Bojan Dursun (Predsjednik Društva)
Email: dejan.romic@gmail.com
Email: dursunbojan@gmail.com
KORISNI LINKOVI
http://planinarskisavezrs.org/
http://www.gss.rs/
http://gss-sarajevo.com/
http://www.hps.hr/
http://www.mojaplaneta.net/
http://www.norveska.ba/
   PRATITE NAS NA FACEBOOK-U